Orbit

:::

Horticultural Crops Group

Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Professor Yu-Sen Chang yschang@ntu.edu.tw (02)33664858-206
Professor Der-Ming Yeh dmyeh@ntu.edu.tw (02)33664858 #205
Professor Hsiao-Feng Lo hflo@ntu.edu.tw (02)3366-4871
Professor Iou-Zen Chen chenyo@ntu.edu.tw (02)33664841
Professor Yao-Chien Alex Chang alexchang@ntu.edu.tw (02)33664857 ext. 203
Professor Wendy Wen-Ju Yang wendy@ntu.edu.tw (02)33664843
Professor Yi-Yin Do yiyindo@ntu.edu.tw (02)33664835
Associate Professor Chun-Ta Wu wuct@ntu.edu.tw (02)33664851
Associate Professor Kuo-Tan Li kuotanli@ntu.edu.tw (02)33663725
Associate Professor Shu-I Lin Lin shuilin@ntu.edu.tw (02)3366-4842
Assistant Professor Fu-Chiun Hsu fchsu@ntu.edu.tw (02)33664833
Assistant Professor Shu-Yen Lin sylin@ntu.edu.tw (02)33664838

Postharvest Processing and Utilization Group

Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Professor Yuan-Tay Shyu tedshyu@ntu.edu.tw (02)33664850
Professor Fuu Sheu fsheu@ntu.edu.tw (02)33664846 (02)33664846
Associate Professor Chun-Ta Wu wuct@ntu.edu.tw (02)33664851
Associate Professor Sz-Jie Wu chiehwu@ntu.edu.tw (02)33664832

Landscape Horticultural Group

Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Professor and Chairman Chang, C. Y. cycmail@ntu.edu.tw (02)33664859
Associate Professor Hui-Mei Chen huimeichen@ntu.edu.tw (02)33669760
Associate Professor Chia-Kuen Cheng chiakuen@ntu.edu.tw 02-33669759
Associate Professor Bau-Show Lin doralin@ntu.edu.tw (02)33664867
Assistant Professor   pojuchang@ntu.edu.tw (02)33664864

Part-time

Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Professor Albert C. Tsao actsao@ms10.hinet.net 02-23940674轉12
Professor Ching-Lung Lee leecl@ntu.edu.tw (02)33663792
Professor Min-Tze Wu wu@wufeng.tari.gov.tw 04-23317311
Professor William Sullivan    
Associate Professor Tsu-Liang Chang ghouse@ntu.edu.tw (02)33664875 (02)33664841
Associate Professor Kai-Hsien Chen kaihchen@ntu.edu.tw  
Assistant Professor Weng-Sheng Tseng   02-33664850
Assistant Professor Yu-Shan Liu ysliu6130@ntu.edu.tw (02)23681718#508
Lecturer      
Lecturer      
Lecturer      
Assistant Professor   janfengchun@live.jp  
Lecturer      

Emeritus Professor

Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Job Title Name Email Office Tel No.
Professor      
Professor      
Professor      
Professor      
Professor     (02)33664853
Professor Der-Lin Ling derlin@ntu.edu.tw  
Professor   neanlee@ntu.edu.tw (02)33664855
Professor   liufuwen@ntu.edu.tw (02)33664854
Professor   chengchengyung@gmail.com (02)33664845
Professor   hyha@ntu.edu.tw (02)33664845 (02)23630231-3345 (02)23690482
Professor Chou-Tou Shii shiict@ntu.edu.tw  
Professor Tzong-Shyan Lin tslin66@hotmail.com  
Professor Pung-Ling Huang pungling@ntu.edu.tw (02)33664836
Professor Yann-Jou Lin yannjlin@ntu.edu.tw (02)33664860